NickyZero、 用户活动记录
# 6SR 5SR 4SR 3SR 2SR 1SR NickyZero、
第35回 スコアマッチ